Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Αρχικό δίπλωμα – Π.Ε.Ι. C
Αφορά όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας C και δεν υπάγονται σε κάποια από τις εξαιρέσεις υποχρεωτικής κατοχής Π.Ε.Ι.

Αρχικό δίπλωμα – Π.Ε.Ι. D
Αφορά όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας D και δεν υπάγονται σε κάποια από τις εξαιρέσεις υποχρεωτικής κατοχής Π.Ε.Ι.

Μόνο Π.Ε.Ι. C
Αφορά όσους έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, κατηγορίας C, που εκδόθηκε μετά τις 9/9/2009.

Μόνο Π.Ε.Ι. D
Αφορά όσους έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, κατηγορίας C, που εκδόθηκε μετά τις 9/9/2008.

Επιμόρφωση Π.Ε.Ι. C
Αφορά όσους έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, κατηγορίας C, που εκδόθηκε μέχρι και τις 9/9/2009.

Επιμόρφωση Π.Ε.Ι. D
Αφορά όσους έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, κατηγορίας C, που εκδόθηκε μέχρι και τις 9/9/2008.