Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί εκτός Ελλάδας με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για διπλώματα από κράτη εντός Ε.Ε.:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
• τη μόνιμη κατοικία του
• τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου
• ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν

2. Αίτηση εκτύπωσης

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών

*Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους υπηκόους κρατών-μελών εκτός της Ε.Ε., καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

4. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο αυτής

5. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου

 

Για διπλώματα από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης απαιτούνται όλα τα παραπάνω και επιπλέον:

5. Δύο ( 2 ) ακόμη φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου (δηλαδή 3 στο σύνολο)

6. Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο

7. Έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε. Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού Προξενείου ή διά του Προξενείου της χώρας έκδοσης της άδειας στην Ελλάδα, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου. Ομοίως, απαιτείται μετάφραση του εγγράφου αυτού από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.

8. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με το Υπουργείο, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού.

*Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζετε τις φωτογραφίες, το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις και την ταυτότητα ή το διαβατήριο. Το κόστος της επίσκεψης για τον κάθε ιατρό είναι 10€ και πρέπει να δοθεί απόδειξη για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφο της. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος και σακχάρου, ούρων, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος).

 

Για διπλώματα από Ελβετία (χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση) απαιτούνται όλα τα παραπάνω με την επιπλέον απαίτηση συμπλήρωσης στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση από τον ενδιαφερόμενο:

• ότι εισήλθε στην Ελλάδα προ δωδεκαμήνου και δεν διέκοψε την παραμονή του για τρεις ή παραπάνω μήνες κατά το δωδεκάμηνο αυτό
• ότι κατέχει ισχύουσα ελβετική άδεια οδήγησης και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή