Μεταβίβαση αυτοκινήτου ή μηχανής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Άδεια κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.

2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του πωλητή και του αγοραστή

3. Παράβολο ανάλογα με τον κυβισμό του οχήματος, σε συμβεβλημένες τράπεζες

4. Αποδεικτικό τελών κυκλοφορίας όλων των χρόνων από την οικεία Δ.Ο.Υ. του πωλητή

5. Παρουσία του πωλητή και του αγοραστή. Σε περίπτωση μη παρουσίας χρειάζεται εξουσιοδότηση μέσω αστυνομίας ή Κ.Ε.Π.

6. Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ

7. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών

*Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους υπηκόους κρατών-μελών εκτός της Ε.Ε., καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.