Επανέκδοση άδειας οδήγησης λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
• την μόνιμη κατοικία του
• τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου
• ότι η άδεια οδήγησής του, δεν παρακρατείται από καμία αρχή, δημόσια ή αστυνομική (σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής)

2. Αίτηση εκτύπωσης

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών

*Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους υπηκόους κρατών-μελών εκτός της Ε.Ε., καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

4. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου

 

*Σε περίπτωση που το δίπλωμα έχει κλαπεί μέσα από το όχημα ή υπάρχουν εμφανή στοιχεία παραβίασης είτε κλειδαριάς είτε θραύση κρυστάλλων και το αναφέρει το χαρτί της αστυνομίας για την κλοπή ή υπάρχει ολική καταστροφή του οχήματος από φωτιά ή πλημμύρα, από έγγραφα αποδεδειγμένα της αρμόδιας υπηρεσίας, δεν προσκομίζεται το παράβολο των 30€ της παραγράφου 6 των δικαιολογητικών.