Επανεκδόσεις

Επανέκδοση άδειας οδήγησης λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
• την μόνιμη κατοικία του
• τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου
• ότι η άδεια οδήγησής του, δεν παρακρατείται από καμία αρχή, δημόσια ή αστυνομική (σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής)

2. Αίτηση εκτύπωσης

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών

*Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους υπηκόους κρατών-μελών εκτός της Ε.Ε., καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

4. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου

 

*Σε περίπτωση που το δίπλωμα έχει κλαπεί μέσα από το όχημα ή υπάρχουν εμφανή στοιχεία παραβίασης είτε κλειδαριάς είτε θραύση κρυστάλλων και το αναφέρει το χαρτί της αστυνομίας για την κλοπή ή υπάρχει ολική καταστροφή του οχήματος από φωτιά ή πλημμύρα, από έγγραφα αποδεδειγμένα της αρμόδιας υπηρεσίας, δεν προσκομίζεται το παράβολο των 30€ της παραγράφου 6 των δικαιολογητικών.

Μετατροπές

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί εκτός Ελλάδας με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για διπλώματα από κράτη εντός Ε.Ε.:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
• τη μόνιμη κατοικία του
• τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου
• ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν

2. Αίτηση εκτύπωσης

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών

*Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους υπηκόους κρατών-μελών εκτός της Ε.Ε., καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

4. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο αυτής

5. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου

 

Για διπλώματα από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης απαιτούνται όλα τα παραπάνω και επιπλέον:

5. Δύο ( 2 ) ακόμη φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου (δηλαδή 3 στο σύνολο)

6. Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο

7. Έγγραφο της εκδούσας την άδεια Υπηρεσίας, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε. Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού Προξενείου ή διά του Προξενείου της χώρας έκδοσης της άδειας στην Ελλάδα, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου. Ομοίως, απαιτείται μετάφραση του εγγράφου αυτού από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.

8. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με το Υπουργείο, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού.

*Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζετε τις φωτογραφίες, το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις και την ταυτότητα ή το διαβατήριο. Το κόστος της επίσκεψης για τον κάθε ιατρό είναι 10€ και πρέπει να δοθεί απόδειξη για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφο της. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος και σακχάρου, ούρων, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος).

 

Για διπλώματα από Ελβετία (χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση) απαιτούνται όλα τα παραπάνω με την επιπλέον απαίτηση συμπλήρωσης στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση από τον ενδιαφερόμενο:

• ότι εισήλθε στην Ελλάδα προ δωδεκαμήνου και δεν διέκοψε την παραμονή του για τρεις ή παραπάνω μήνες κατά το δωδεκάμηνο αυτό
• ότι κατέχει ισχύουσα ελβετική άδεια οδήγησης και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή

Π.Ε.Ι.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Αρχικό δίπλωμα – Π.Ε.Ι. C
Αφορά όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας C και δεν υπάγονται σε κάποια από τις εξαιρέσεις υποχρεωτικής κατοχής Π.Ε.Ι.

Αρχικό δίπλωμα – Π.Ε.Ι. D
Αφορά όσους επιθυμούν να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας D και δεν υπάγονται σε κάποια από τις εξαιρέσεις υποχρεωτικής κατοχής Π.Ε.Ι.

Μόνο Π.Ε.Ι. C
Αφορά όσους έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, κατηγορίας C, που εκδόθηκε μετά τις 9/9/2009.

Μόνο Π.Ε.Ι. D
Αφορά όσους έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, κατηγορίας C, που εκδόθηκε μετά τις 9/9/2008.

Επιμόρφωση Π.Ε.Ι. C
Αφορά όσους έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, κατηγορίας C, που εκδόθηκε μέχρι και τις 9/9/2009.

Επιμόρφωση Π.Ε.Ι. D
Αφορά όσους έχουν αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, κατηγορίας C, που εκδόθηκε μέχρι και τις 9/9/2008.

Αντικαταστάσεις

Αντικατάσταση διπλώματος σε τύπου ΕΟΚ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
• τη μόνιμη κατοικία του
• τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου

2. Αίτηση εκτύπωσης

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών

*Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους υπηκόους κρατών-μελών εκτός της Ε.Ε., καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

4. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο της

5. Μία ( 1 ) φωτογραφία έγχρωμη, τύπου διαβατηρίου

*Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.

Ανανεώσεις

Ανανέωση Διπλώματος

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
• τη μόνιμη κατοικία του
• τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου
• ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.

2. Αίτηση εκτύπωσης

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών

*Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους υπηκόους κρατών-μελών εκτός της Ε.Ε., καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

4. Η άδεια οδήγησης και φωτοαντίγραφο αυτής

5. Φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου: τρεις ( 3 ) για άτομα έως 74 ετών, τέσσερις ( 4 ) για άτομα έως 80 ετών και επτά ( 7 ) για άτομα άνω των 80.

6. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με το Υπουργείο, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού. Για τα άτομα άνω των 80 απαιτούνται επιπλέον δύο πιστοποιητικά υγείας από ΩΡΛ και νευρολόγο.

*Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζετε τις φωτογραφίες, το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις και την ταυτότητα ή το διαβατήριο. Το κόστος της επίσκεψης για τον κάθε ιατρό είναι 10€ και πρέπει να δοθεί απόδειξη για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφο της. Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις (γενική αίματος και σακχάρου, ούρων, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος).

Μεταβιβάσεις

Μεταβίβαση αυτοκινήτου ή μηχανής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1. Άδεια κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. ή Δ.Ι.Χ.

2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του πωλητή και του αγοραστή

3. Παράβολο ανάλογα με τον κυβισμό του οχήματος, σε συμβεβλημένες τράπεζες

4. Αποδεικτικό τελών κυκλοφορίας όλων των χρόνων από την οικεία Δ.Ο.Υ. του πωλητή

5. Παρουσία του πωλητή και του αγοραστή. Σε περίπτωση μη παρουσίας χρειάζεται εξουσιοδότηση μέσω αστυνομίας ή Κ.Ε.Π.

6. Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ

7. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών

*Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους υπηκόους κρατών-μελών εκτός της Ε.Ε., καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.